Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Δημοτική πινακοθήκη αποκτά και επίσημα η Αλεξανδρούπολη

Της Κικής Ηπειρώτου

Στη σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του δήμου Αλεξανδρούπολης και του Θρακικού Κέντρου Τέχνης και Παράδοσης, με σκοπό τη λειτουργία Δημοτικής Πινακοθήκης στην πρωτεύουσα του Έβρου, προχωρούν οι δύο πλευρές, μετά και τη σχετική έγκριση των όρων της συμφωνίας από το δημοτικό συμβούλιο.
Έτσι, ξεκινά και επίσημα μία αξιόλογη προσπάθεια, ώστε το κτίριο της οδού Τζαβέλλα 6, στο οποίο μέχρι πρόσφατα φιλοξενούνταν η δημοτική βιβλιοθήκη, να μετατραπεί σε ένα ‘εικαστικό καταφύγιο’ για τους ντόπιους δημιουργούς, αλλά και ένα ‘πολιτιστικό κύτταρο’ για όσους αγαπούν τις εικαστικές τέχνες.
Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, στο οποίο συμφώνησαν δήμος και Θρακικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, ο ∆ήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής του κτιρίου, του εξοπλισμού του, τηςκάλυψης των λειτουργικών δαπανών και της λειτουργίας της ∆ημοτικής Πινακοθήκης με προσωπικό.
Σκοπός της ∆ημοτικής Πινακοθήκης είναι η λειτουργία της με εκθέσεις εικαστικών τεχνών, με πολυδιάστατες δράσεις, συνεργασία και προβολή των τοπικών καλλιτεχνών. Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της ∆ημοτικής Πινακοθήκης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι:
α) Η δημιουργία εκθέσεων.
β) Η υλοποίηση σεμιναρίων, συνεδρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
γ) Οι εκδόσεις και παραγωγές οπτικοακουστικών προϊόντων.
Το Θρακικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού θα έχει την ευθύνη του σχεδιασμού των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, οι οποίες θα τελούν υπό την έγκριση της ∆ιοικούσας Επιτροπής. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή θα συγκροτείται από επτά μέλη, τέσσερα από τα οποία θα ορίζονται από το ∆ημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης και τρία από το Θρακικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο εκάστοτε ∆ήμαρχος Αλεξανδρούπολης και Αντιπρόεδρος ο εκάστοτε Πρόεδρος του Θρακικού Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Πινακοθήκης μπορεί να δημιουργηθεί «Σύλλογος Φίλων της ∆ημοτικής Βιβλιοθήκης», ο οποίος θα λειτουργεί ενισχυτικά στην εκπλήρωση των στόχων της. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή θα συντάξει κανονισμό λειτουργίας της ∆ημοτικής Βιβλιοθήκης, στον οποίο θα εμπεριέχεται, αναλυτικά,το οργανόγραμμα και η λειτουργία της.

Δημοσιεύθηκε στην εφημ. ΓΝΩΜΗ