Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Ηλεκτρονικό πίνακα χρονομέτρησης αποκτά το κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης

Πρόκειται για ένα εργαλείο - απαραίτητη προϋπόθεση για να έρθουν στην πόλη μεγάλες διοργανώσεις
Στην προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός αγωνιστικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης για το κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης προχωρά ο δήμος Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για ένα εργαλείο που συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλκυση μεγάλων διοργανώσεων στην πόλη μας.Όπως είναι γνωστό, το φθινόπωρο του 2015, η Αλεξανδρούπολη απέτυχε να αναλάβει τη διοργάνωση και φιλοξενία του παγκόσμιου πρωταθλήματος τεχνικής κολύμβησης, παρά το γεγονός ότι είχε επιλεγεί αρχικά. Το πρωτάθλημα, τελικώς, πραγματοποιήθηκε στο Βόλο. Αιτία, ήταν η απουσία ηλεκτρονικής χρονομέτρησης στο κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης, που φυσικά θεωρούνταν απαραίτητη για την διεξαγωγή των αγώνων.
Τελικώς, με απόφασή του στις 15/7/ 2016, ο δήμαρχος προκηρύσσει το διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αγωνιστικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης για το Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 300.000 € (με Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέχρι τις 30/8/2016 και ώρα 16:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 05/09/2016.
Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλεξανδρούπολης Τηλ. 2551350296. Ολόκληρη η διακήρυξη και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται με ηλεκτρονικό τρόπο, ελεύθερα και άμεσα από τον ιστότοπο του Δήμου (www.alexpolis.gr, πεδίο «Διακηρύξεις») καθώς και από τη δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Της Κικής Ηπειρώτου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα ΓΝΩΜΗ